Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de voetbalvereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is maar één duidelijke grens en dat is de grens dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt en in het bijzonder het uiten van seksuele handelingen en hebben van seksueel contact een absolute grens is die ontoelaatbaar is!”

Daarom hebben wij als voetbalvereniging EHC/Heuts voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

De gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast,
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de .
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon.

 

 

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is te Hoensbroek vastgesteld door het bestuur van voetbalvereniging EHC/Heuts op 4-5-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die met kinderen/jongeren tot 18 jaar werken/in aanraking komen) en pupillen en op grensoverschrijdende contacten tussen pupillen onderling. Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na een melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde. Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen.

 

Alle vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde „kleinere‟ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.

 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – meldplicht

Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur of jeugdcommissie (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon).

 

Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen.

 

De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde.

 

Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen:

 

VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – hoe te handelen?

Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt.

 

Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen:

 

DOEN

 

LATEN

 

GEDRAGSCODECOMMISSIE

Om ernstig wangedrag onafhankelijk te onderzoeken en eventueel te sanctioneren is een commissie opgericht. Deze commissie (leden worden benoemen door het bestuur) bestaat uit:

Ben Vlieger, Jeffrey Geelen, Jos Linsen

 

Taak van de commissie is het adviseren van bestuur over een op te leggen sanctie aan leden (en eventueel niet-leden), die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag. In het geval van rode kaarten kunnen dit alternatieve straffen zijn, maar ook disciplinaire straffen zijn hierbij mogelijk (uitgedrukt in aantal wedstrijden of in een periode).

 

Het is dan ook van groot belang dat spelers, leiders en/of ouders (ernstige) incidenten z.s.m. melden bij bestuur, de technisch coördinator of een lid van de jeugdcommissie (zie hiervoor o.a de meldcode bij ongewenst gedrag).

 

Het bestuur is uiteindelijk het bevoegde orgaan, dat de gedragscodecommissie inschakelt.

 

Taken Gedragscodecommissie

 

 

 

Ongewenst gedrag / incidenten voetbalvereniging EHC

 

Naam:

 

 
Adres:

 

 
Postcode en Woonplaats:

 

 
Telefoonnummer:

 

 
Datum Conflict / Incident

 

 
Betrokkenen bij conflict /

Incident:

 

 

 
Leden die gedragsregels

hebben overtreden:

 

 

 

 
Korte omschrijving van

hetgeen is voorgevallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum ondertekening formulier:

 

 
Ondertekening: