Slide background

Privacyverklaring Dit is de privacyverklaring van EHC/Heuts, gevestigd te Demstraat 13, 6431 TC Hoensbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40186779, hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: ehc.hoensbroek.leden@gmail.com In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. • Voornaam • Achternaam • Adres • Geboortedatum • Telefoonnummer • E-mail adres • Relatienummer KNVB Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Ledenadministratie Administratie • Voornaam • Achternaam • Adres • Telefoonnummer • E-mail adres • Bankgegevens • Betaalgegevens • Relatienummer KNVB Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. • Boekhouder • Accountant • Ledenadministratie Het verrichten en versturen van aankopen • Voornaam • Achternaam • Adres • Telefoonnummer • E-mail adres • (Kleding)maat • Bankgegevens • Betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. • Producent • Inkoper Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief • Voornaam • Achternaam • E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. • Communicatie Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. • Voornaam • Achternaam • E-mailadres Toestemming Zolang als men aangemeld is. • Sponsoren • Andere verenigingen Om onze digitale dienstverlening te verbeteren • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) • IP-gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. • Websitebeheerder • Analytics tools Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. • Voornaam • Achternaam • Adres • Telefoonnummer • E-mail adres Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Organisatie Cookies Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Beveiliging persoonsgegevens De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Minderjarigen Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. Wijziging van het privacy beleid De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Contactgegevens Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: R. Quaedvlieg E-mail: ehc.hoensbroek.leden@gmail.com Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gedragscode vrijwilligers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de voetbalvereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als voetbalvereniging EHC/Heuts voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. De gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers: 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast, 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon   Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid: Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. Deze gedragscode is te Hoensbroek vastgesteld door het bestuur van voetbalvereniging EHC/Heuts op 21-3-2019. VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier. Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die met kinderen/jongeren tot 18 jaar werken/in aanraking komen) en pupillen en op grensoverschrijdende contacten tussen pupillen onderling. Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na een melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde. Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen. Alle vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde „kleinere‟ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt. VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – meldplicht Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur of jeugdcommissie (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon). Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen: • gesprek met beschuldigde • informatief gesprek met de politie • instellen calamiteitenteam • in gang zetten meldprocedure • aangifte bij politie • voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde • veiligstellen en opvang van het slachtoffer • informatie aan betrokkenen • nazorg VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – zwijgplicht Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en vrijwilligers binnen de vereniging ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon. Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als “schuldig‟ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd. VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG – hoe te handelen? Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen: • Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd? • Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor? • Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand? Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen naar je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert. DOEN • Zorg voor de veiligheid van het kind/de jongere. • Als je iemand op heterdaad betrapt: Laat het slachtoffer niet alleen • Meld het onmiddellijk aan bestuur of jeugdcommissie • Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen • Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies. • Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak. • Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld. • Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen. • Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon. • Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon. • Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden. LATEN • Handel nooit op eigen houtje! • Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de vrijwilliger om aan waarheidsvinding te doen! • Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek. • Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht! • Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt. GEDRAGSCODECOMMISSIE Om ernstig wangedrag onafhankelijk te onderzoeken en eventueel te sanctioneren is een commissie opgericht. Deze commissie (leden worden benoemen door het bestuur) bestaat uit: Ben Vlieger, Jeffrey Geelen, Jos Linsen Taak van de commissie is het adviseren van bestuur over een op te leggen sanctie aan leden (en eventueel niet-leden), die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag. In het geval van rode kaarten kunnen dit alternatieve straffen zijn, maar ook disciplinaire straffen zijn hierbij mogelijk (uitgedrukt in aantal wedstrijden of in een periode). Het is dan ook van groot belang dat spelers, leiders en/of ouders (ernstige) incidenten z.s.m. melden bij bestuur, de technisch coördinator of een lid van de jeugdcommissie (zie hiervoor o.a de meldcode bij ongewenst gedrag). Het bestuur is uiteindelijk het bevoegde orgaan, dat de gedragscodecommissie inschakelt. Taken Gedragscodecommissie • Het onderzoeken en beoordelen van ernstig wangedrag en ernstige incidenten. • Het behandelen van schriftelijk en mondeling aangemelde incidenten • Het adviseren van bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie; berisping, uitsluiting, schorsing of royement. Royementen worden uiteindelijk door het bestuur voorgelegd aan de ALV; bestuur kan echter een lid tijdelijk op non-actief plaatsen totdat besluitvorming in de ALV plaatsvindt. • Korte eindrapportage aan het bestuur/jeugdcommissie over ieder incident en bijbehorend advies. De gedragscodecommissie wordt op verzoek ingeschakeld door het bestuur bij ernstig wangedrag of ernstige incidenten. De commissie streeft erna binnen 14 dagen een advies afgeven. De commissie zal o.a het Handboek Tuchtzaken van de KNVB gebruiken als hulpmiddel voor het bepalen van de sancties. Het bestuur zal haar besluit – incl. het advies van de gedragscodecommissie - binnen drie werkdagen schriftelijk aan de betrokkene(n) meedelen. Welke handelingen kunnen o.a. in aanmerking komen voor royement? • Mishandeling • Molestatie • Ongewenste intimiteiten etc. • Drugsgebruik of handel • Ernstig vandalisme • Diefstal Taak en sanctie-advies van de gedragscommissie staan los van de tuchtcommissie KNVB en eventueel Justitie. Het is een orgaan binnen voetbalvereniging EHC/Heuts, dat acteert op verzoek van het bestuur. Het bestuur blijft bevoegd om in geval van ernstige incidenten een voorlopige sanctie op te leggen in afwachting van het advies van de gedragscodecommissie. Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering de dato 21 Maart 2019 Namens het bestuur van de vereniging EHC/Heuts .   Ongewenst gedrag / incidenten voetbalvereniging EHC Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Datum Conflict / Incident Betrokkenen bij conflict / Incident: Leden die gedragsregels hebben overtreden: Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen: Datum ondertekening formulier: Ondertekening:

CLUBINFO

 

Emma Hoensbroek Combinatie

EHC is een voetbalvereniging in Hoensbroek met een zeer rijke historie. De vereniging behoort al tientallen jaren tot de top van het Limburgse amateurvoetbal. Maar het is niet alleen prestatie dat telt. Ook de recreatieve speler komt prima aan bod. De jeugd speelt met veel plezier en wordt op een professionele manier begeleid. EHC/Heuts is een brede vereniging met serieuze aandacht voor dames, veteranen en minder valide sporters.

Sportclub Emma en sv Hoensbroek gaan samen

EHC is in augustus 1964 ontstaan uit de fusie tussen Sportclub Emma en s.v. Hoensbroek. Sportclub Emma is opgericht op 27 september 1917 en sterk verbonden met staatsmijn Emma. Deze vereniging was zeer succesvol en bereikte juist na de oorlog in 1945 de hoogste klasse van het Nederlands voetbal. In die tijd werd er gespeeld tegen roemrijke clubs als PSV, Willem II en MVV. Helaas volgde in 1952 degradatie. Toen in 1954 het betaald voetbal in Nederland werd ingevoerd, sloot Sportclub Emma hier niet bij aan. Sportclub Emma bleef goed presteren in de top van het amateurvoetbal. In 1961 werd dit zelfs beloond met het kampioenschap van de hoogste amateurklasse. In de strijd om het algemeen kampioenschap van Nederland werd na twee beslissingswedstrijden tegen Xerxes net niet de titel behaald.

s.v. Hoensbroek is opgericht op 1 september 1920. Deze vereniging bereikte haar hoogtepunt in de jaren ’60 toen ze 2 jaar in de hoogste amateurklasse uitkwam.

Zowel Emma als Hoensbroek waren op een dood spoor beland. De fusie besprekingen tussen beide verenigingen verliepen echter zeer moeizaam, mede door de totaal verschillende achtergrond. In augustus 1964 gingen beide ledenvergaderingen echter door de bocht en een nieuwe vereniging werd geboren met de naam EHC

EHC startte in de hoogste amateurklasse. Maar de prestaties waren niet om over naar huis te schrijven. Met 2 degradaties als gevolg. De prestatieve draad werd in 1970 weer opgepakt en er volgde een ongekende opmars vanuit de 3e klasse naar de hoofdklasse. Het seizoen 1978-1979 werd bekroond met een prachtig kampioenschap. De titel landskampioen werd op een haar na gemist. In 1985 werd dit huzarenstuk nogmaals herhaald. Voor de tweede maal kampioen van de hoofdklasse.

0p 9 november 1987 neemt EHC het nieuwe sportcomplex ,de Dem’ in gebruik met een wedstrijd tegen PSV. Deze wedstrijd werd bezocht door ruim 3000 toeschouwers en maar nipt verloren met 2-3. Op dit nieuwe complex speelt EHC met wisselend succes in de hoogste afdeling. EHC behoort tot de top tien best presterende amateurclubs in Nederland.

In 2001 volgt degradatie naar de 1e klasse, waar onze vereniging tot het seizoen 2009/2010 acteert. Op 2 mei 2010 slagen we er in om naar de hoofdklasse te promoveren. De eerste jaren in de Hoofdklasse zijn bijzonder succesvol. De eerste drie jaren weet EHC steeds in de top 4 vier te eindigen. De club plaats zich telkens weer voor de nacompetitie. In 2013 wint EHC zelfs de strijd om de nacompetitie en in twee spectaculaire duels met Juliana'31 wordt gestreden om promotie naar de Topklasse. Daar slagen de rood witten net niet in.

Ook in de beker competitie staat EHC haar mannetje. Tussen 2010 en 2013 bereikt EHC maar liefst elk seizoen de halve finale van de districtsbeker. Deelname aan de professionele KNVB beker wordt daarmee veilig gesteld. Het absolute hoogtepunt in de verenigingshistorie wordt in 2012 bereikt als de rood witten de derde ronde van de KNVB beker bereiken. Tegenstander is veelvuldig kampioen, bekerwinnaar en winnaar van de Europa Cup I: PSV. In Eindhoven wordt EHC aangemoedigd door maar liefst 1500 toeschouwers die in een stoet van maar liefst twintig bussen de club nareizen richting Eindhoven. In een met 30.000 toeschouwers volgepakt Philips stadion spelen de amateurs uit Hoensbroek een puike pot voetbal. Tot in de laatste minuut staat PSV slechts op een 2-1 voorsprong, als in de laatste minuut een ultieme poging van EHC op de lat uiteenspat. Net geen verlenging. Wel een onvergetelijke ervaring.

De erelijst

EHC heeft een aantal belangrijke prijzen en titels op haar naam staan. De belangrijkste titels zijn behaald in de Hoofdklasse. In 1979 en 1985 is het kampioenschap binnen gehengeld. De districtsbeker Zuid II is in 1991 en 1997 gewonnen.

Bekende (oud) leden

Fernando Ricksen

Voormalig international Fernando Ricksen is gestart met voetballen bij EHC. Ricksen kent een succesvolle voetballoopbaan. Van 1993 tot en met 2012 is hij uitgekomen voor Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg en weer Fortuna Sittard. Hij heeft twaalf interlands voor het Nederlands Elftal gespeeld.

Lambert Verdonk

Op zestienjarige leeftijd maakt Verdonk zijn debuut in het eerste elftal van onze vereniging. Hij bereikt het Nederlands jeugdelftal. In 1963 verhuist Verdonk naar PSV en debuteert op negentienjarige leeftijd bij de Eindhovenaren. Niet veel later maakt hij ook zijn debuut in het Nederlands Elftal. Nog steeds staat Verdonk ik de top 20 van de jongste debutanten in Oranje. Verdonk speelt vier interlands, alle vier als negentienjarige. Hij hoort op dat moment als linksbuiten van PSV in het rijtje Keizer (AFC Ajax), Moulijn (Feyenoord) en Rensenbrink (DWS). Dit zijn ook zijn concurrenten binnen Oranje. Na vier wedstrijden verliest Lambert zijn plaats als Moulijn weer hersteld is van een blessure. In het jaaroverzicht 1964 van Sport in Beeld wordt het debuut van Verdonk als een van de hoogtepunten van het sportjaar genoemd.
In 1967 vertrekt Verdonk bij PSV. Hij is dan 22 jaar en heeft 94 competitiewedstrijden gespeeld. Hij gaat naar Sparta, waar hij samenwerkt met trainer Wiel Coerver. In de seizoenen daarna speelt hij bij N.E.C. en Go Ahead Eagles.
In 1972 gaat Verdonk naar Frankrijk, waar hij een fantastisch seizoen meemaakt bij Olympique Marseille. Hij wordt met het elftal kampioen en wint ook de beker. Verdonk heeft een groot aandeel in dit succes met drie belangrijke treffers en een aantal 'assists'. Na dat seizoen wordt hij vanwege financiële problemen bij Marseille (na malversaties van de voorzitter) verhuurd aan AC Ajaccio en verhuist hij naar Corsica. Hij beëindigt zijn profcarrière in 1974 bij Angoulême CFC, waarna hij nog enkele seizoenen bij EHC afbouwt.

Rene Maessen

René Maessen heeft zijn jeugdopleiding doorlopen bij EHC. Hij maakt de overstap naar Fortuna Sittard. Daar speelt hij maar liefst zestien jaar op het eerste elftal, totdat Fernando Ricksen hem uit de basis speelt. Met zijn lange staat van dienst voor Fortuna Sittard draagt Maessen met recht de titel Mister Fortuna(Nieuwenhagen en RIOS '31. Maessen is tegenwoordig commercieel medewerker bij zijn oude club Fortuna Sittard en woont in Amstenrade.

Mario Eleveld

Mario Eleveld komt uit dezelfde lichting als Rene Maessen. Beide spelers zijn gelijktijdig naar Fortuna Sittard vertrokken. Ook Eleveld heeft zich vele seizoenen in de basis van Eredivisionist Fortuna gespeeld. Een knieblessure maakt een einde aan zijn voetbal loopbaan.

Karel Bauling

In 1963 was Karel Bauling enige tijd een bekende Nederlander. Bauling was een voetballer van de nieuwe Limburgse fusieclub Roda JC dat 20 duizend gulden voor hem betaalde. Zijn jaarsalaris werd, zonder onderhandelingen, vastgesteld op 5 procent van de transfersom, duizend gulden. Op een kwade dag kreeg Bauling een boete van het bestuur van Roda JC. Het bedrag: duizend gulden. Bauling had het gewaagd in de kleedkamer kritiek te leveren op de trainer van de club, de Duitser Barthel Thomas die er volgens hem maar weinig van begreep. Bauling ten voeten uit. Bij EHC groeit Bauling uit tot een echte cultfiguur die als speler, trainer, technisch directeur en bestuurslid EHC naar grote successen leidt.

Sef Vergoossen

Vergoossen start als talentvolle, maar ook zeer jonge trainer bij EHC. Het wordt het begin van een glansrijke loopbaan als succescoach. Zijn loopbaan leidt Vergoossen langs clubs als VVV, MVV, Roda JC, Racing Genk, Al Jazeera, Nagoya Grampus Eight en PSV. Op zijn palmares staat het winnen van de KNVB beker, de Belgische titel en het Nederlands kampioenschap.

Ole Tobiasen

Ole Tobiasen is een voormalig Deens international die in zijn carrière de voetbalschoenen heeft aangetrokken voor sc Heerenveen, Ajax, AZ en MVV Maastricht. In de zomer van 2010 liet hij zich overschrijven naar de amateurs van EHC uit Hoensbroek, waar hij een seizoen later definitief de kicksen aan de wilgen hangt. Vanaf het seizoen 2012-2013 tot januari 2014 was Tobiasen hoofdtrainer van EHC.

Willy Quaedackers

Op 16-jarige leeftijd maakt Willy zijn debuut in het eerste elftal van sv Hoensbroek.
In zijn amateurperiode speelt hij meerdere internationale wedstrijden met het Nederlands amateurelftal . In die periode wordt hij gevolgd door zowel Fortuna “54 als MVV.
Op zijn 23-ste maakt hij de overstap van sv Hoensbroek naar Fortuna “54 .Als rechter of linker verdediger speelt hij nagenoeg onafgebroken 7 seizoenen voor Fortuna’54. In deze periode maakt hij tevens zijn debuut bij het Nederlands Elftal in de wedstrijd tegen België die helaas met 1-0 verloren wordt . Willy wordt desondanks in de pers geprezen voor zijn uitstekende verdedigende werk. Door een vervelende liesblessure is het helaas bij 1 cap gebleven.
Na zijn periode bij Fortuna ’54 stapt Willy in 1969 over naar MVV en speelt daar nog 3 seizoenen.
Tenslotte speelt hij in de herfst van zijn loopbaan nog 2 seizoenen voor sv Eindhoven.
Op 36-jarige leeftijd stopt Willy na een glansrijke carrière als profvoetballer; een Hoensbroekse jongen die met een tomeloze inzet de Nederlandse voetbaltop bereikt heeft.

Stijn Haeldermans

Aan de hand van de Belg Stijn Haeldermans promoveert EHC in 2010 naar de Hoofdklasse. Voordien speelde Stijn onder andere voor Patro Eisden, MVV, RC Genk, Standard Luik en Fortuna Sittard.